Kategórie

ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM III

ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM III

Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach

Jaroslav Hrinko INŠTALDOM 

Oprávnený zhotoviteľ projektu Zelená domácnostiam upozorňuje
svojich zákazníkov, že národný projekt  Zelená domácnostiam III
pokračuje aj v roku 2023!!!

Odborná spôsobilosť na inštaláciu zariadení a
využívanie obnoviteľných zdrojov energie:

                 

                                                   

                                      Kotly na biomasu     Fotovoltické panely     Slnečné kolektory

 

      Národný projekt Zelená domácnostiam III je pripravovaný v rámci 
                   Operačného programu Kvalita životného prostredia,
            ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR.

     Projekt je súčasťou prioritnej osi č. 4 zameranej na podporu energeticky
      efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva vo všetkých sektoroch.

   Počet vykonaných inštalácií k 01.04.2023


  

 Zelená domácnostiam pomáha domácnostiam prekonávať
ekonomickú bariéru spôsobenú dlhšou návratnosťou malých
zariadení na využívanie OZE, ako aj prekážku spôsobenú
pomerom ich nákupnej ceny k reálnej kúpyschopnosti obyvateľstva.

  Projekt by mal napomôcť oživeniu trhového prostredia so zariadeniami na
využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Zároveň by
mal prispieť k zlepšeniu informovanosti a praxe inštalatérov zariadení
 OZE a k zvýšeniu záujmu o štúdium v súvisiacich odboroch.

 

Predmet podpory inštalácie malých zariadení na využívanie OZE

Predmetom podpory inštalácie malých zariadení na využívanie OZE je poskytnutie finančného príspevku na inštaláciu malých zariadení na výrobu elektriny alebo tepla z OZE (ďalej aj ako „zariadenie“), ktorými sú:
1. fotovoltické panely (výroba elektriny),
2. veterné turbíny (výroba elektriny),
3. slnečné kolektory (výroba tepla),
4. kotly na biomasu (výroba tepla),
5. tepelné čerpadlá (výroba tepla).

 Konkrétny výrobný typ zariadenia, na ktorý je možné poskytnúť príspevok,
musí byť uvedený v zozname oprávnených zariadení,ktorý vedie SIEA.

Podpora inštalácie zariadení je v rámci projektu Zelená domácnostiam III
možná do 31.12.2023,
alebo do vyčerpania alokácie určenej na inštaláciu zariadení.

Jaroslav Hrinko INŠTALDOM

Sídlo:

   Hunkovce 79,

090 03 okres Svidník

 IČO: 41704819
DIČ: 1024548371
IČ DPH: SK1024548371

Prevádzka

     8.mája 141/62,

089 01 Svidník

Info

                 0905 773 724

                 0915 863 059

E-mail

          instaldom@centrum.sk

         hrinkoinstaldom@gmail.com