Kategórie

ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM II

Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach
 

Jaroslav Hrinko INŠTALDOM 

Oprávnený zhotoviteľ projektu Zelená domácnostiam upozorňuje
svojich zákazníkov, že národný projekt  Zelená domácnostiam II
pokračuje aj v roku 2020!!!

Odborná spôsobilosť na inštaláciu zariadení a
využívanie obnoviteľných zdrojov energie:

                 

                                                   

                                                     Kotly na biomasu     Fotovoltické panely     Slnečné kolektory

  

      Národný projekt Zelená domácnostiam II je pripravovaný v rámci 
                   Operačného programu Kvalita životného prostredia,
            ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR.

     Projekt je súčasťou prioritnej osi č. 4 zameranej na podporu energeticky
      efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva vo všetkých sektoroch.

   

Zelená domácnostiam II je druhou etapou podpory zameranej
na využívanie tzv. malých obnoviteľných zdrojov v
rodinných a bytových domoch s
rozpočtom 48 mil.€
  

Realizátorom národného projektu je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA),
ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR. Podporované sú zariadenia
na výrobu elektriny, konkrétne fotovoltické panely a zariadenia na výrobu tepla, ktorými sú
slnečné kolektory, kotly na biomasu a tepelné čerpadlá. Cieľom projektu je zvýšenie podielu
využitia OZE v domácnostiach a súvisiace znižovanie emisií skleníkových plynov.

 Zelená domácnostiam pomáha domácnostiam prekonávať
ekonomickú bariéru spôsobenú dlhšou návratnosťou malých
zariadení na využívanie OZE, ako aj prekážku spôsobenú
pomerom ich nákupnej ceny k reálnej kúpyschopnosti obyvateľstva.

  Projekt by mal napomôcť oživeniu trhového prostredia so zariadeniami na
využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Zároveň by
mal prispieť k zlepšeniu informovanosti a praxe inštalatérov zariadení
 OZE a k zvýšeniu záujmu o štúdium v súvisiacich odboroch.

 

Predmet podpory inštalácie malých zariadení na využívanie OZE

Predmetom podpory inštalácie malých zariadení na využívanie OZE je poskytnutie finančného príspevku na inštaláciu malých zariadení na výrobu elektriny alebo tepla z OZE (ďalej aj ako „zariadenie“), ktorými sú:
1. fotovoltické panely (výroba elektriny),
2. veterné turbíny (výroba elektriny),
3. slnečné kolektory (výroba tepla),
4. kotly na biomasu (výroba tepla),
5. tepelné čerpadlá (výroba tepla).

 Konkrétny výrobný typ zariadenia, na ktorý je možné poskytnúť príspevok,
musí byť uvedený v zozname oprávnených zariadení,ktorý vedie SIEA.

Podpora inštalácie zariadení je v rámci projektu Zelená domácnostiam II
možná do 31.12.2023,
alebo do vyčerpania alokácie určenej na inštaláciu zariadení.

Vďaka európskej a štátnej podpore poskytovanej prostredníctvom
národného projektu Zelená domácnostiam 
bolo
od roku 2015 nainštalovaných
v slovenských domácnostiach 18 502
zariadení
 na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. 

Domácnosti pritom využili poukážky v hodnote viac ako 41 miliónov €.
Projekt zvýšil celkový inštalovaný výkon obnoviteľných zdrojov  o 141 MW.
Spolu bolo počas trvania projektu vyhlásených 28 kôl.
Domácnosti si mohli vybrať z 3 600 konkrétnych typov zariadení,
ktoré spĺňali požadované technické požiadavky.

V rámci pilotného projektu boli preplatené poukážky:
na slnečné kolektory pre 6 974 domácnosti, 
viac ako 5 242 tepelných čerpadiel,
 3 673 fotovoltických systémov,
 2 613 kotlov na biomasu.

Jaroslav Hrinko INŠTALDOM

Sídlo:

   Hunkovce 79,

090 03 okres Svidník

 IČO: 41704819
DIČ: 1024548371
IČ DPH: SK1024548371

Prevádzka

     8.mája 141/62,

089 01 Svidník

Info

                 0905 773 724

                 0915 863 059

E-mail

          instaldom@centrum.sk

         hrinkoinstaldom@gmail.com